Tags Sinhala typing

Tag: sinhala typing

Sinhala Sinhalen

පහසුවෙන් සිංහලෙන් type කරමු

පහසුවෙන් සිංහලෙන් type කරමු සිංහලෙන් type කිරීමේ ක්‍රම මෑත කාලයේ සිංහල බසින් type කිරීම ඉතාම පහසු කාර්යකි. අතීතයේ විවිධ ක්‍රම මේ සදහා භාවිතා කල අතර ඒවා සංකීර්ණ...